Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Purpurinis Vakaras Lyrics by Kernagis Vytautas

 

Purpurinis Vakaras by Kernagis Vytautas


Purpurinis vakaras varva
Lyg aplietas avieèiø sultimis
Ant akmens ðiànakt dësime galvas,
Po þvaigþdëm ðiànakt gulsimës.
Na tai kas, kad benamiai bedaliai,
Na tai kas, kad ðunø apskalyti
Akyse ðoka puðys þaliosios,
Ir ðalna dar þolës nepalietë.
O paskui viskas bus kaip privalo bût -
Kaþkam þirgas, o kaþkam tik kamanos
Paskutinæ tauræ lig dugno,
Ligi galo ir veidu i samanas.