SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

To koniec! Lyrics by Justyna Steczkowska

 

To koniec! by Justyna Steczkowska


to koniec to koniec

wybaczy³am ci s¹siadkê, tê z siódmego piêtra
(to siê sta³o poza mn¹)
nie bez trudu lecz prze³knê³am romans z farmaceutk¹
(samotnoœæ pomaga³em znieœæ)
na wy¿yny zrozumienia wspiê³am siê
gdy ktoœ ”¿yczliwy”
(nie wracajmy do tego)
w krótkim liœcie doniós³
¿e masz dziecko, lecz nie ze mn¹...

czary mary nie ma ciê
hokus pokus nie ma nas

oto sta³am siê kobiet¹
z tych, którymi gardzê
uwieszonych na ramieniu
w zale¿noœciach tkwi¹cych
tam na dole na ulicy stoj¹ dwie walizki
spakowa³am ci wspomnienia, zdjêcia
ju¿ po wszystkim