» » »

Kryminalna mi³oœæ Lyrics

Kryminalna mi³oœæ by Justyna Steczkowska  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Kryminalna mi³oœæ Taka prosta sprawa zdaje siê
tu on tu ona le¿¹ wiêc
œmieæ zadana sobie wzajem
mi³oœæ zdrada kara
wszystko razem

jeszcze wczoraj tu widziano ich
tañcxzyli razem ona z nim
dziœaj on i ona maj¹
portret sylwet kred¹ na pod³odzekryminalna mi³oœæ w nas
konkurs zadawania ran
kryminalna mi³oœæ w nas
komy kto dziœ zada wiêcej nowych ran
kryminalna mi³oœæ w nas
konkurs zadawania ran
kryminalna mi³oœæ w nas
komy kto dziœ zada wiêcej nowych ran
ci¹gle trzeba raniæ
tego kogo kocha siê najbardziej

obudzona z najg³êbszego snu
przynajê - tak - to by³o tu
w³aœnie mia³am ciebie zabiæ
za to ¿eœ mnie zdradzi³
ty z ni¹ - szkoda s³ów

i co z tego ¿e to tylko sen
widza³am wszystko - uœmiech jej
sen by³ bardzi namacalny
nie dziw siê ¿e teraz goniê ciê

kryminalna mi³oœæ w nas
konkurs zadawania ran
kryminalna mi³oœæ w nas
komy kto dziœ zada wiêcej nowych ran
kryminalna mi³oœæ w nas
konkurs zadawania ran
kryminalna mi³oœæ w nas
komy kto dziœ zada wiêcej nowych ran
ci¹gle trzeba raniæ
tego kogo kocha siê najbardziej...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments