» » »

Babski Œwiat Lyrics

Babski Œwiat by Ich Troje  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Babski Œwiat Czy przypominasz sobie stary przyjacielu
Jak powiedzia³eœ mi, ¿e z t¹ to ju¿ po grób
Wnios³a tak wiele w nas a¿ znów siê wtedy chcia³o ¿yæ
Choæ posz³a, by³a - wypijmy za ni¹ CHLUP !

Za ca³y babski œwiat
Za ka¿d¹ z naszych bab
Za ka¿d¹ co nas zna
Pijmy do dna !PrzyjaŸni cienk¹ niæ
Za Wszystko i za Nic
Za to, ¿e jest jak jest
Napijmy siê !

Bo dziœ poczu³em co straci³em kumplu wierny
I serce z trudem wybiera³o: albo, lub
A czas poka¿e czy kochanek bardziej wiernym by³; wiêc
Za zdrowie jej wypijmy
Chlup w ten dziób !

Za ca³y babski œwiat
Za ka¿d¹ z naszych bab
Za ka¿d¹ co nas zna
Pijmy do dna !

Za Nasz Ostatni Raz
Za SzaroϾ Dnia na dwa
Papieros, Szampan - Trzy
Za wszystkie dni !

Nalejcie mi!

Za ca³y babski œwiat
Za ka¿d¹ z naszych bab
Za ka¿d¹ co nas zna
Pijmy do dna !

Za pot³uczone szk³o
Za to by dalej sz³o
By nikt nie zosta³ sam
Niech Ma Siê nam !

Za ca³y babski œwiat
Za ka¿d¹ z naszych bab
Za ka¿d¹ co nas zna
Pijmy do dna !
Pijmy do dna !
Pijmy do dna !CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments