» » »

Sof haolam Lyrics

Sof haolam by Hayehudim  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Sof haolam Veze' sof haolam
Vehacheder sagur
Vekvar ein lanu le'an hakol nigmar
Mechabim et ha'or
Mistagrim babatim
Eich notnim la la'esh lehamshich livor

Veze' ma she'omer hazman haze'

Az bishvil ma lanu lakum
Kshehaboker shachor
Lehaamid pney metim ve'az lachzor
Ve'anachnu bochim
Eich anachnu noflim
Ve'anachnu yodim hakol nigmar vekvar meuchar

Veze' ma she'omer hazman haze'

Ve'ani
Ani rotse' lidroch le'atsmi al hakever
Rotse' ladaat
Ma sham nisharCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments