» »

Grzegorz Turnau Lyrics

Grzegorz Turnau List of Lyrics

Browse by album:


Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
 1. 24 Smutki
 2. Atlantyda
 3. Bracka
 4. By³em w Nowym Jorku
 5. By³o Kiedyœ Miêdzy Nami
 6. Cia³a
 7. Cichosza
 8. Deus Ex Machina
 9. Dot¹d Doszliœmy
 10. Gdy Kwitnie ¿onkil
 11. Gdy Wszystko Siê Zdarzy
 12. Hola, WpuϾ Nas
 13. Hymn Wieczorów Miejskich
 14. Jak Linoskoczek
 15. Jakieœ Inne s³owa
 16. Jestem Synem Mego Ojca
 17. Kawa³ek Cienia
 18. Krótka Bajka
 19. Kto Wie, Czyli Piosenka o Chêci
 20. Leniwa g³owa
 21. Marta
 22. Miêdzy Cisz¹ a Cisz¹
 23. Murarz
 24. Na M³odoœæ
 25. Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic
 26. Natê¿enie œwiadomoœci
 27. Nie Baw Siê Wiêcej Kul¹ Ziemsk¹
 28. Niebo i Ziemia
 29. O Mój Aniele
 30. Ostatnie S³owa
 31. Pamiêæ
 32. Pianista i Ja
 33. Piosenka Dla Ptaka
 34. Póki Czas
 35. Pompa
 36. Przez Kresy
 37. P³acz Po Izoldzie
 38. Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy
 39. Sowa
 40. Szli Têdy Ludzie
 41. S³owicza
 42. S¹ Pewne Sprawy
 43. Tak - Nie Mów Tak
 44. Tak Samo
 45. Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kocha³a
 46. Tango Nadziei
 47. To Tu, To Tam
 48. Tr¹bki
 49. Tutaj Jestem
 50. Ultima Thule
 51. Uno Momento Mortis
 52. W Miasteczku Anio³y
 53. W Prowincjonalnym Ma³ym Mieœcie
 54. Wiêc Mozna Kochaæ
 55. Wielka Ulewo, Wielka œnie¿yco
 56. Wielki Odkrywco WyobraŸni
 57. Wiem
 58. Wiwat S³odka Mi³oœæ
 59. Wszystko Co Piêkne
 60. Wzd³u¿ Ulic
 61. Zanim...
 62. Znów Wêdrujemy
 63. Z³oty Sznur
 64. Œwiat Siê Stworzy³
 65. ¯ycia Modele
 66. Wiwat SÃ…?odka MiÃ…?oÃ…?a?
 67. Kto Wie, Czyli Piosenka O Cha?ci
 68. Na MÃ…?odoÃ…?a?
 69. Dota?d DoszliÃ…?my
 70. Wszystko Co Pia?kne
 71. Ã…?wiat Sia? StworzyÃ…?
 72. ByÃ…?o KiedyÃ…? Mia?dzy Nami
 73. Nata?żenie Å?wiadomoÅ?ci
 74. Gdy Kwitnie żonkil (Feat. Beata Rybotycka)
 75. Hola, WpuÃ…?a? Nas
 76. Rozmowa Z Kobieta? Bez Twarzy
 77. Tra?bki (Feat. Beata Rybotycka)
 78. Naprawda? Nie Dzieje Sia? Nic
 79. Gdy Wszystko Sia? Zdarzy
 80. Mia?dzy Cisza? A Cisza?


Browse by album:


Comments