SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog


Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Vaikystës Stogas Lyrics by Foje Vaikystës Stogas by Foje


tà vakarà tamsø
að ant stogo lipau
norëjau iðvysti
kà seniai uþmirðau
norëjau pajusti
svaigø orà dangaus
nuo jo uþsimerkt
ir saves paklaust
klausyk þmogau
klausyk nenusisuk
ko ieðkai èia
vaikystë baigës juk
dar bûdamas vaikas
að uþlipdavau èia
ir kojas nukaræs
svajojau nakèia
dþiaugiaus kad esu
tai arti prie dangaus
kad rankà prie èerpiø
galiu priglaust
tà vakarà tamsø
að ant stogo lipau
norëjau iðvysti
kà seniai uþmirðau
dþiaugiaus kad esu
vël èionai
vaikystë sugráþo
lyg seni sapnai
Linkëjimas ið Ryèio nuo Maþeikiø
mailto:oras@mazeikiai.omnitel.net