Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Tu Nieko Dar Nepaþinai Lyrics by Foje

 

Tu Nieko Dar Nepaþinai by Foje


tu nieko dar nepaþinai
net vëjo lakstanèio laukuos
tu net nebandei iðgirst jo kalbos
jam rankà iðtiesk jis tave suðukuos
tu nieko dar nepaþinai
net paukðèio skrendanèio aukðtai
kiek kartø su juo kilai link ðviesos
jam þodá iðtark jis tau uþdainuos
juk nori pakilti kaip vëjas
kaip aitvaras nutrûkæs
tereikia nutraukti tà skausmà
lyg riðantá siûlà
tu nieko dar nepaþinai
tik melà slepiamà veiduos
tau nuolat kartojo kad viskas gerai
kas prarastà laikà ir erdvæ atstos
tu nieko dar nepaþinai
tu neturëjai ðilumos
gal nieko dar nesutikai
kas nors bent kiek turëtø jos
Linkëjimas ið Ryèio nuo Maþeikiø
mailto:oras@mazeikiai.omnitel.net