Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Tolyn Nuo Tavæs - Foje

 

Tolyn Nuo Tavæs by Foje


að bëgau tolyn nuo tavæs
tam kad bûèiau arèiau
að bëgau nuo melo kur
tavo veide maèiau
kuprinë uþ mano peèiø
dievas viduje
nebuvo þvaigþdës nei vienos
visame danguje
þinojau kad didelis miestas
kaþkur prieðaky
bet nejauèiau jo nes rytas
dar buvo toli
að bëgau laimingas
nusprendæs palikt tave
nebuvo nei vieno þmogaus
mano kelyje
að nekenèiu þodþiø
kuriø niekada nesakiau
að bëgau nuo meilës
nes man jos reikëjo daugiau
að palieèiau deðimtis tûkstanèiø
taip ir ne
laimingas jauèiuosi
nes nëra tavæs ðalia
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
oras@mazeikiai.omnitel.net