SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog


Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Mënulio Veidas Lyrics by Foje Mënulio Veidas by Foje


kam tyrà sapno tylà
tu ið nakties keli
gal tame paguoda yra
juk vienas gyveni
pasaulá tu parodai
ir be ryðkiø spalvø
taip jis kitoks atrodo
já toká að myliu
geltonas ir ðaltas
raudonas ir baltas
tu saulæ atstoji
ðeðëlius pakloji
kai laivas pasiklydæs
supas jûros bangose
já tamsoje iðvydæs
rodai kelià naktyje
man jaunà ðirdá skauda
ir apninka neviltis
kai tavo liudnà veidà
dengia debesys juodi
Rytis ið Maþeikiø
Mailto:oras@mazeikiai.omnitel.net