» » »

Mënulio Veidas Lyrics

Mënulio Veidas by Foje  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Mënulio Veidas kam tyrà sapno tylà
tu ið nakties keli
gal tame paguoda yra
juk vienas gyveni
pasaulá tu parodai
ir be ryðkiø spalvø
taip jis kitoks atrodo
já toká að myliu
geltonas ir ðaltas
raudonas ir baltas
tu saulæ atstoji
ðeðëlius pakloji
kai laivas pasiklydæs
supas jûros bangose
já tamsoje iðvydæs
rodai kelià naktyje
man jaunà ðirdá skauda
ir apninka neviltis
kai tavo liudnà veidà
dengia debesys juodi
Rytis ið Maþeikiø
Mailto:oras@mazeikiai.omnitel.netCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments