» » »

Mes Laimingi Visai Lyrics

Mes Laimingi Visai by Foje  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Mes Laimingi Visai mes laimingi visai
ir mums nieko nereik
nes mes radome tai
ko ieðkojom ilgai
mes laimingi visai
mes tokie jau senai
tartum naivûs vaikai
tai ne melas tikrai
mes laimingi tikrai
akyse spinduliai
mûsø rankos vis tiesias
kur þydi þiedai
mes laimingi visai
danguje aitvarai
mûsø mintys aukðtyn
mûsø kojos pirmyn
mes laimingi visai
mûsø ðviesûs namai
niekada nesudegs
ir palikt jø neteks
mes laimingi tikrai
argi tu nematai
mûsø dienos nebëga
niekad tuðèiai
mes laimingi visai
nes mus lydi garsai
nuostabiausiø dainø
amþinai jas girdþiu
mes laimingi visai
mus paliko skausmai
ar tas laikas ateis
kai kaþkas bus ne taipCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus