» » »

Lustro Lyrics

Lustro by Edyta Gorniak  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Lustro Smutno mi...
Narzeczona dziœ nie potrafiê byæ
Córk¹ nie potrafiê
Cierpiê gdy cudza role musze grac
Moje ³zy i pragnienia moje muszy skryæ
Jak to d³ugo mo¿e trwaæ ?

Kim jest ta, której wzrok
Œledzi mój ka¿dy krok
W mym odbiciu kryje siê moje drugie ja

Czemu znów serce milczy
choæ g³oœno krzyczeæ chce
O tym co w nim drzemie
Bliska ju¿ taka chwila
Gdy prawda przedrze siê
Przez milczenia gêst¹ mgle

Kim jest ta, której wzrok
Œledzi mój ka¿dy krok
W mym odbiciu widzê ca³kiem obca twarz
Lustro odpowiedz zna
Kim jest to drugie ja
Niechaj ono zdradzi to
Rade niech juz da

Nie chce w k³amstwie d³u¿ej ¿yæ
Ju¿ nie...
Ten œwiat musi chocia¿ raz zrozumieæ mnie

Chce sob¹ wreszcie byæ
Zamiast siê w cieniu kryæ
W swym odbiciu znaleŸæ swa prawdziwa twarz

Lustro odpowiedz zna
Gdzie jest to lepsze ja
Niechaj ono zdradzi to
Rade niech juz da

Któr¹ drogê wybraæ mam
Któr¹ z nich jest z³a...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments