» » »

Ostatni Lyrics

Ostatni by Edyta Bartosiewicz  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ostatni Zatañcz ze mn¹ jeszcze raz
Otul twarz¹ moj¹ twarz
Co z nami bêdzie? - za oknem œwit
Tak nam dobrze mog³o byæ

Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozst¹pi siê
W nicoœci trwam
Gdy kiedyœ odejdziesz
Nas ju¿ nie bêdzie i siebie nie znajdziesz te¿

Zatañcz ze mn¹ jeszcze raz
Chcê ch³on¹æ ka¿dy oddech twój
Co z nami bêdzie? - uwierz mi
Tak jak ja nie kocha³ nikt

Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozst¹pi siê
W nicoœci trwam
Gdy kiedyœ odejdziesz
Nas ju¿ nie bêdzie i siebie nie znajdziesz te¿

W salonie wœród ciep³ych œwiec
Ju¿ nigdy nie zbudzisz mnie
Ju¿ nigdy nie powiesz mi
Jak bardzo kocha³eœ mnie
Kocha³eœ mnie

Czy s³yszysz jak tam daleko muzyka gra?

Zatañcz ze mn¹ jeszcze raz

Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozst¹pi siê
W nicoœci trwam
Gdy kiedyœ odejdziesz
Nas ju¿ nie bêdzie i siebie nie znajdziesz te¿CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments