Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Colors Of The Wind (Polish) Lyrics by Disney

 

Colors Of The Wind (Polish) by Disney


Ty masz mnie za g³upi¹ dzikuskê
Lecz choæ ca³y œwiat zwiedzi³eœ
ZjeŸdzi³eœ wzd³u¿ i w szerz
I m¹dry jesteœ tak
¯e a¿ s³ów podziwu brak
Dlaczego?
Powiedz mi tak ma³o wiesz
Ma³o wiesz...

Na l¹dzie, gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c
Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ nawet g³az
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê
Imiê ma i zaklêty w sobie czas
Ty myœlisz, ¿e s¹ ludzmi tylko ludzie
Których ludzmi nazywaæ chce twój œwiat
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci
Dowiesz siê najwiêkszych prawd
Najœwiêtszych prawd

Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiê¿ycow¹ noc
I czemu ryœ tak zêby szczerzy rad
Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹
Barwy, które kolorowy niesie wiatr
Barwy, które kolorowy niesie wiatr

Pobiegnij ze mn¹ leœnych duktów szlakiem
Spróbujmy jagód w pe³ne s³oñca dni
Zanu¿my siê w tych skarbach niezmierzonych
I choæ raz o ich cenie nie mów mi
Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem
A ka¿de z ¿ywych stworzeñ to mój druch
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem
A natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch
Do chmur ka¿de drzewo siê pnie
Sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je?

To nie tobie ptak siê zwierza w ksiê¿ycow¹ noc
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar
Bo nuc¹ te melodie co z gór p³yn¹
Barwy, które kolorowy niesie wiatr
Mo¿esz zdobyæ œwiat
Lecz to bêdzie tylko œwiat
Tylko œwiat
Nie barwy, które niesie wiatr