» » »

Colors Of The Wind (Polish) Lyrics

Colors Of The Wind (Polish) by Disney  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Colors Of The Wind (Polish) Ty masz mnie za g³upi¹ dzikuskê
Lecz choæ ca³y œwiat zwiedzi³eœ
ZjeŸdzi³eœ wzd³u¿ i w szerz
I m¹dry jesteœ tak
¯e a¿ s³ów podziwu brak
Dlaczego?
Powiedz mi tak ma³o wiesz
Ma³o wiesz...

Na l¹dzie, gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c
Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ nawet g³az
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê
Imiê ma i zaklêty w sobie czas
Ty myœlisz, ¿e s¹ ludzmi tylko ludzie
Których ludzmi nazywaæ chce twój œwiat
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci
Dowiesz siê najwiêkszych prawd
Najœwiêtszych prawdCzy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiê¿ycow¹ noc
I czemu ryœ tak zêby szczerzy rad
Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹
Barwy, które kolorowy niesie wiatr
Barwy, które kolorowy niesie wiatr

Pobiegnij ze mn¹ leœnych duktów szlakiem
Spróbujmy jagód w pe³ne s³oñca dni
Zanu¿my siê w tych skarbach niezmierzonych
I choæ raz o ich cenie nie mów mi
Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem
A ka¿de z ¿ywych stworzeñ to mój druch
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem
A natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch
Do chmur ka¿de drzewo siê pnie
Sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je?

To nie tobie ptak siê zwierza w ksiê¿ycow¹ noc
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar
Bo nuc¹ te melodie co z gór p³yn¹
Barwy, które kolorowy niesie wiatr
Mo¿esz zdobyæ œwiat
Lecz to bêdzie tylko œwiat
Tylko œwiat
Nie barwy, które niesie wiatrCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments