» » »

Skye Waulking Song Lyrics

Skye Waulking Song by Capdown  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Skye Waulking Song Seisd 1: Hi ri huraibhi o ho

Chuir m'athair mise dha'n taigh charraideach

Seisd 2: O hi a bho ro hu o ho

'N oidhche sin a rinn e bhanais dhomh
Gur truagh a Righ nach b'e m'fhalairidh
M'an do bhrist mo lamh an t-aran dhomh
M'an d'rinn mo sgian biadh a ghearradh dhomh

Sheathain chridhe nan sul socair
Tha do bhata nochd 's na portaibh
Och, ma tha, chaneil i sociar
O nach roch thu, ghaoil, na toiseach.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments