» » »

£ap mnie bejbe Lyrics

£ap mnie bejbe by Blue Cafe  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
£ap mnie bejbe Prawie co dzieñ nie masz si³y, fochy jakieœ masz
znów zajêty jesteœ tak, ¿e czasu dla mnie ci brak
nie dosta³am nic od ciebie ju¿ d³ugo tak
na dodatek chcesz pieni¹dze ode mnie braæ

le¿ysz do po³udnia, czasu ci¹gle ci brak
ty zapraszasz mnie na obiad, ale znów p³acê ja
znowu w tym miesi¹cu pieniêdzy ci brak
kiedy powiemy sobie: Faux paaassssZmêczony jesteœ ci¹gle, chocia¿ le¿ysz ca³y czas
coraz wiêcej wa¿nych zebrañ w nocy masz
coraz czêœciej ukradkiem nad ranem wracasz
nie powinieneœ, kotku, tak du¿o pracowaæ

uœmiechasz siê i mówisz, ¿e mnie bardzo kochasz
¿e beze mnie runie w gruzy twój ca³y œwiat
nie wystarczy ju¿ twój uœmiech, prysn¹³ ca³kiem twój czar
ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

Prawie co dzieñ nie masz si³y.

ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê damCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments