SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

£ap mnie bejbe Lyrics by Blue Cafe

 

£ap mnie bejbe by Blue Cafe


Prawie co dzieñ nie masz si³y, fochy jakieœ masz
znów zajêty jesteœ tak, ¿e czasu dla mnie ci brak
nie dosta³am nic od ciebie ju¿ d³ugo tak
na dodatek chcesz pieni¹dze ode mnie braæ

le¿ysz do po³udnia, czasu ci¹gle ci brak
ty zapraszasz mnie na obiad, ale znów p³acê ja
znowu w tym miesi¹cu pieniêdzy ci brak
kiedy powiemy sobie: Faux paaassss

Zmêczony jesteœ ci¹gle, chocia¿ le¿ysz ca³y czas
coraz wiêcej wa¿nych zebrañ w nocy masz
coraz czêœciej ukradkiem nad ranem wracasz
nie powinieneœ, kotku, tak du¿o pracowaæ

uœmiechasz siê i mówisz, ¿e mnie bardzo kochasz
¿e beze mnie runie w gruzy twój ca³y œwiat
nie wystarczy ju¿ twój uœmiech, prysn¹³ ca³kiem twój czar
ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

Prawie co dzieñ nie masz si³y.

ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam