Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


£ap mnie bejbe - Blue Cafe

 

£ap mnie bejbe by Blue Cafe


Prawie co dzieñ nie masz si³y, fochy jakieœ masz
znów zajêty jesteœ tak, ¿e czasu dla mnie ci brak
nie dosta³am nic od ciebie ju¿ d³ugo tak
na dodatek chcesz pieni¹dze ode mnie braæ
le¿ysz do po³udnia, czasu ci¹gle ci brak
ty zapraszasz mnie na obiad, ale znów p³acê ja
znowu w tym miesi¹cu pieniêdzy ci brak
kiedy powiemy sobie: Faux paaassss
Zmêczony jesteœ ci¹gle, chocia¿ le¿ysz ca³y czas
coraz wiêcej wa¿nych zebrañ w nocy masz
coraz czêœciej ukradkiem nad ranem wracasz
nie powinieneœ, kotku, tak du¿o pracowaæ
uœmiechasz siê i mówisz, ¿e mnie bardzo kochasz
¿e beze mnie runie w gruzy twój ca³y œwiat
nie wystarczy ju¿ twój uœmiech, prysn¹³ ca³kiem twój czar
ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
Prawie co dzieñ nie masz si³y.
ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam