» » »

An Eriskay Love Lilt : Gradh Geal Mo Chridh Lyrics

An Eriskay Love Lilt : Gradh Geal Mo Chridh by Blackburn Fiona  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


An Eriskay Love Lilt : Gradh Geal Mo Chridh So sad am I without thee, dear harp of my heart.
When I am lonely, love's light will surely
find the old pathway to thee.
Chorus
Bheir mi òro bhan o, Bheir mi òro bhan i,
Bheir mi òru o ho, 'S mi tha bronach's tu'm dhith.
'S iomadh oidhche fliuch is fuar
Ghabh mi cuairt is mi leam fhin,
Gus an d'rainig mi'n t-àit
Far'n robh gradh geal mo chridh.
Chorus
'Na mo chlàrsaich cha robh ceòl
'Na mo mheoirean cha robh àgh,
Rinn do phògsa mo leon,
Fhuair mi Eolas an dàin.
ChorusCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments