» » »

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie Lyrics

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie by Anna Jantar  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie Dzieñ - wspomnienie lata
Dzieñ - s³oneczne æmy
Nagle w t³umie w samym œrodku miasta
Ty po prostu ty

Dzieñ - godzina zwierzeñ
Dzieñ - przy twarzy twarz
Szuka pamiêæ popl¹tanych œcie¿ek
Lecz czy znajdzie nas

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz!

Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz!

Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz!

£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróci w g³owie te¿

Dzieñ - powrotna podró¿
Dzieñ - podanie r¹k
Ale niebo ca³e jeszcze w ogniu
Chcê zatrzymaæ wzrok

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz!

Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz!

Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz!

£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróci w g³owie te¿CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments