» » »

Z³o Lyrics

Z³o by Al Sirat  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Z³o Znów nieprzespana noc...
Teraz, kiedy zapad³ zmrok, widzisz jasno, tak jak w dzieñ,
Co spieprzy³eœ znowu, gdzie wybra³eœ Ÿle!
Masz okazjê, by zmieniæ to!
Przestañ winiæ œwiat za ca³e,
Ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
Zamiast jêczeæ..."Tak przera¿a mnie ten syf, w którym codzieñ
Musimy tarzaæ siê, gdzie Boga krew
Z bluŸnierczych sp³ywa ust i wszystko traci sens.
Znów zmarnowany dzieñ...
Dzisiaj znów pamiêtasz jaki mia³eœ w ¿yciu cel,
Lecz dziœ o kolejny krok od niego oddali³eœ siê!
ZnajdŸ przyczynê i usuñ j¹.
Przestañ winiæ œwiat za ca³e
Ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
Zamiast jêczeæ...

"Tak [...]"

[Solo: Cola]
[solo: sYn]

Twój ukochany strach...
Chocia¿ dobrze wiesz co robiæ, ci¹gle motasz siê.
Boisz siê co bêdzie, gdy wybierzesz Ÿle.
Uwierz w siebie, nie wa¿ne co,
Przestañ winiæ œwiat za ca³e
Ca³e z³o.

Zamiast krzyczeæ- z³o
Zamiast skomleæ...

"Tak [...]"CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments