» » »

Buk Su Manim Lyrics

Buk Su Manim by Airija  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Buk Su Manim Bûk su manim uþgæsta ðviesa
Lyja lietus þodþiai reti
Bûk su manim bûk su manim

Bûk su manim aukoju save
Jûrai dangaus tamsai nakties
Bûk su manim bûk su manim

Krantas toli vëjas stiprus
Neðasi meilæ uþmigdæs giliai
Bûk su manim bûk su manim

Bûk su manim bangos nuneð
Tavo ir mano jausmus toli
Bûk su manim bûk su manimCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments